Suomeksi In english

10 steg för fostran av samhälleligt aktiva studerande

Rekommendationer till högskolorna

Varför erkänna aktiv medborgarverksamhet som del av studierna?

  1. Högskolan är en plattform som möjliggör att verka som en aktiv studerande och medborgare. Med rätt uppmuntran kan studerande påverka sin boende- levnads- och studiemiljö t.ex. genom föreningsverksamhet, som studentrepresentant, via frivilligverksamhet eller t.o.m. som ledamot i kommunfullmäktige
  2. Det finns många studerande och de bildar en betydande del av högskolans samhälleliga växelverkan. Genom fostran av aktiva studerande ökar också utbildningens genomslagskraft i samhället!
  3. Det lönar sig för högskolan att belöna studerande för aktivt medborgarskap genom studiepoäng för kunnandet eftersom erkännandet ger studerande bekräftelse för att deras insatser i samhället och inom universitetssamfundet har betydelse.
  4. Medborgaraktivitet möjliggör möten och bygger gemenskap. Studerande som är aktiva integreras väl i universitetssamfundet vilket stöder studierna och välmåendet. Nätverkande utanför universitetet främjar sysselsättning och ger en bredare världsbild.

Hur gör man i praktiken?

  1. En studiehelhet motsvarande ett biämne skapas för samhällelig aktivitet. På examensbetyget är studiehelheten ett trumfkort i arbetssökning och ger en uppdaterad bild av kunnande som uppstår under högskolestudier
  2. Studiepoäng ges inte för vilken verksamhet som helst: Klara regler definieras för vilken typ av verksamhet som kan räknas in i utbildningen. Högskolans värderingar och etiska principer stöder linjedragningen i oklara fall.
  3. En tvärvetenskaplig studiehelhet som är övergripande för hela universitetet främjar bäst nytt kunnande. Det lönar sig att vara fördomsfri gällande olika vetenskapsgrenar och sektorer i samhället –nya idéer föds genom dessa kollisioner!
  4. Den samhälleliga aktiviteten examineras genom en inlärningsdagbok eller portfolio i vilken den praktiska erfarenheten förankras i det egna vetenskapsområdet.

Hur kan universitetet stöda studenternas aktivitet?

  1. Studenternas aktiva deltagande i universitetssamfundet främjas av: representation inom beslutsfattandet, utbildning, studiepoäng för verksamheten, mötesarvoden, möjlighet att ersätta obligatorisk undervisning med närvaro på möten, betoning på vikten av aktiva studerande i kommunikationen och språkliga möjligheter för internationella studerande att delta.
  2. Studenternas aktivitet i det omgivande samhället stöds bäst genom att aktivt uppmuntra till det redan under studietiden, genom att verbalisera det värdefulla kunnandet och att erkänna det som studieprestationer.