In english På svenska

10 askelta yhteiskunnallisesti aktiivisten opiskelijoiden kasvattamiseen

Suositukset korkeakouluille

Miksi tunnustaa aktiivinen kansalaistoiminta osaksi opintoja?

  1. Korkeakoulu on alusta, joka mahdollistaa aktiivisena opiskelijana ja kansalaisena toimimisen. Oikeanlaisella kannustuksella opiskelijat voivat vaikuttaa asuin-, elin- ja opiskeluympäristöönsä esimerkiksi järjestö-, opiskelijaedustaja- ja vapaaehtoistoiminnan kautta tai vaikkapa kunnanvaltuutettuna.
  2. Opiskelijoita on paljon, ja he muodostavat merkittävän osan korkeakoulun yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Kasvattamalla aktiivisia opiskelijoita myös koulutuksen vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaa!
  3. Korkeakoulujen kannattaa palkita opiskelijoita aktiivisesta kansalaisuudesta tunnustamalla syntyvä osaaminen opintopisteiden muodossa, sillä tunnustus luo opiskelijoille kokemuksen siitä, että heidän tekemisellään yhteiskunnassa ja yliopistoyhteisössä on merkitystä.
  4. Kansalaistoiminta mahdollistaa kohtaamisia ja luo yhteisöllisyyttä. Yliopiston piirissä toimivat opiskelija-aktiivit integroituvat hyvin yliopistoyhteisöön, mikä tukee opiskelua ja hyvinvointia. Opiskelijan verkostoituminen yliopistoyhteisön ulkopuolella taas edesauttaa työllistymistä ja monipuolistaa maailmankuvaa.

Miten käytännössä?

  1. Luodaan sivuaineen kaltainen opintokokonaisuus yhteiskunnallisen aktiivisuuden ympärille. Opintokokonaisuus tutkintotodistuksessa on opiskelijalle valttikortti työnhaussa ja luo uudenlaista kuvaa korkeakoulutuksen aikana syntyvästä osaamisesta!
  2. Ei opintopisteitä mistä tahansa toiminnasta: Määritellään selkeät pelisäännöt sille, millaista toimintaa sisällytetään osaksi opintoja. Korkeakoulun arvot ja eettiset periaatteet tukevat rajanvetoa epäselvissä tapauksissa.
  3. Koko korkeakoulun kattava, poikkitieteellinen opintokokonaisuus edistää parhaiten uudenlaisen osaamisen syntymistä. Kannattaa olla ennakkoluuloton eri tieteenalojen ja yhteiskunnan sektorien suhteen - uudet ideat syntyvät näiden törmäyttämisen kautta!
  4. Oppimispäiväkirjan tai portfolion avulla opinnollistetaan yhteiskunnallista aktiivisuutta ja sidotaan käytännön kokemus omaan tieteenalaan.

Miten yliopisto voi tukea opiskelijoiden aktiivisuutta?

  1. Yliopistoyhteisön piirissä opiskelijoiden aktiivista osallistumista yliopiston toimintaan edistävät: päätöksentekoelinten edustuksellisuus, koulutukset, toiminnasta myönnettävät opintopisteet ja kokouspalkkiot, mahdollisuus korvata pakollista opetusta läsnäololla kokouksissa, opiskelijoiden osallistumisen merkityksen korostaminen viestinnässä ja kielimuurien purkaminen kv-opiskelijoiden osallistumisen mahdollistamiseksi.
  2. Opiskelijoiden aktiivisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa tuetaan parhaiten kannustamalla siihen aktiivisesti jo opintojen aikana, tunnistamalla ja sanoittamalla siitä syntyvä arvokas osaaminen ja tunnustamalla se opintosuoritusten muodossa.